INFOLINIA

Regulamin


Regulamin wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek przez firmę JanoTrans.


§1

Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników JanoTrans oraz podmioty współpracujące z JanoTrans przy wykonywaniu usług.

§2

JanoTrans zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, z którymi ma podpisaną stosowną umowę handlową.

§3

 1. Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
 2. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez nadawcę, jako odbiorca przesyłki.
 3. Zleceniodawca – podmiot, który zleca JanoTrans wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 4. Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.

§4

 1. Przesyłka, po telefonicznym, sms lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.janotrans.pl za potwierdzeniem pracowników JanoTrans, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości na obszarze wskazanym przez przewoźnika.
 2. Złożenie zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie chyba, że stosowana umowa między stronami stanowi inaczej.
 3. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych lub do osoby wskazanej przez Nadawcę.
 4. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
 5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz JanoTrans przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 6. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 7. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§5

 1. Nadawca jest obowiązany oddać JanoTrans przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać JanoTrans w opakowaniu, które powinno między innymi:
  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe przygotowane do transportu;
  • być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło.”

§6

 1. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana.
 2. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia JanoTrans może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 3. Niezgodności stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy.

§7

 1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
  • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol;
  • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
 2. JanoTrans może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny oraz w przypadku:
  • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
  • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym nie nadają się do przewozu;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

§8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, osobę upoważnioną do odbioru przesyłki wraz z aktualnym numerem kontaktowym.

§9

 1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel JanoTrans obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko JanoTrans
 3. JanoTrans ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 4. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu JanoTrans upoważniony ubezpieczyciel.
 5. JanoTrans ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 6. Odpowiedzialność JanoTrans nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

§10

 1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
 2. Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według oficjalnego cennika JanoTrans w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.
 3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez JanoTrans (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, kary, mandaty i inne.

§11

 1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
  • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, JanoTrans powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 5. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.
 6. Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

§12

JanoTrans nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe przez osoby nim podróżujące.

§13

 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby JanoTrans przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji usługi przez JanoTrans.